Voblerid

Dalton 18g 12cm

Tavahind: 3.90 €

Dalton 18g 12cm

Tavahind: 3.90 €

Dalton 18g 12cm

Tavahind: 3.90 €

Dalton 18g 12cm

Tavahind: 3.90 €

Dalton 18g 12cm

Tavahind: 3.90 €

Dalton 18g 12cm

Tavahind: 3.90 €

Dalton 18g 12cm

Tavahind: 3.90 €

Dalton 18g 12cm

Tavahind: 3.90 €

Minnow 13cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 13cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 13cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 13cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 13cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 13cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 14cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 14cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 14cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 14cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Minnow 14cm 18g

Tavahind: 2.90 €

Shallow Running 32g 17cm

Tavahind: 4.90 €